.
  SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ


     Resmi Gazete
     Tarih: 8.6.2004; Sayı: 25486

     

BİRİNCİ BÖLÜM
     Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

     Amaç
     Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimii etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

     Kapsam
     Madde 2 -(Mad. Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar.
     Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.
     Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.

     Dayanak
     Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar
     Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;
     a) Bakan: Sağlık Bakanını
     b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,
     c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nü,
     d) Kanun: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu,
     e)Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,
     f) Hizmet Bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,
     g) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını,
     h)(R.G.: 13.04.2007/26492) Yürürlükten kaldırıldı.
     ı) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlikler göz önüne alınarak hesaplanan puanıi
     i) (Fık. Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6�da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, (2) yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken azami personel sayısını gösteren cetveli,
     j) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Personel: bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli,
     k) (Fık. Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,
     l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü
     m) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personelini,"
     n) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,
     o) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,
     ö) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,
      ifade eder.

     Temel İlkeler
     Madde 5 - (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;
     a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,
     b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,
     c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,
     d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,
     e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması
     ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

     Hizmet Bölgeleri
     Madde 6 - İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe aynen yansıtılr.

     Hizmet Grupları
     Madde 7 - (Mad. Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.
     Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir.
     Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.
     Personel dağılım cetveli, Ek:6�da düzenlenen ilkelere göre hazırlanır.

     Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar
     Madde 8 - (Mad. Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile Personel Dağılım Cetvelinde ülke genelinde tüm illerde standart öngörülmeyen unvan ve branşlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur.
     Kapsam dışı personelin, bu Yönetmeliğin 19, 21, 24 ve 26 ncı maddeleri çerçevesindeki atamalarında, illerin doluluk oranları dikkate alınır.
     Kapsam dışı uzman tabiplerin eş durumu atamalarında, kıdem esas alınıp, hizmet grubu şartı aranmadan kıdemli personele tabi olarak atama yapılır. Diğer kapsam dışı personelin eş durumu atamalarında ise; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar hariç olmak üzere bu personele tabi olarak atama yapılır. İki eşin kapsam dışı personel olması halinde kıdem esas alınır.

     Hizmet Puanı
     Madde 9 - Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

     Hizmet Puanının Hesaplanması
     Madde 10 - Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, DaireBaşkanı,İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Ek-3. Bu rakama Ek-l' de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin Öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
     Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayn olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür.
     Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek-2'de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.
     Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması;657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atanması, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.
     (Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.
     (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
     (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.

     Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları
     Madde 11 - (R.G.: 24.06.2006/26208) Birinci fıkra yürürlükten kaldırıldı.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.
     Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.
     (Fıkra Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri veya Personel Dağılım cetveline göre personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de Personel Dağılım Cetveline göre karşılama oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.
     (Fıkra Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde re�sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.
     (R.G.: 13.04.2007/26492) yürürlükten kaldırıldı.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık ve Valiliklerce re�sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

     Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller
     Madde 12 - Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:
     a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler,
     b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.
     (Yeni fıkra R.G.: 13.04.2007/26492) c) Mehil müddetinden geçen süreler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

     Atamalarda Müracaat
     Madde 13 - (Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili ilanda belirtildiği şekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. (Ek-4)
     (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.

     İlk Defa Atama
     Madde 14 - (Fıkra Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

     Yeniden Atama
     Madde 15 - (Fıkra değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.
     Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.
     (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

     Kurum İçi Naklen Atama
     Madde 16 - (Değ. : R.G.: 13.04.2007/26492) Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

     Kurumlar Arası Naklen Atama
     Madde 17 - (Madde Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur�a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak profesör, doçent olanlar ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilirler.
     Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir. Eşleri Bakanlıkta sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.
     Ayrıca, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur�a şartı aranmaz.

     Bir Mazerete Dayanan Atamalar
     Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;
     a) Sağlık durumu,
     b) Eş durumu,
     Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
     Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
     (Fıkra Değ.: R.G.: 13.04.2007/26492) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

     Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama
     Madde 19 - (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.
     (R.G.: 24.06.2006/26208) Fıkra yürürlükten kaldırıldı.
     (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

     Eş Durumu Nedeniyle Atama
     Madde 20 - (Madde Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.
     Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.
     Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, kapsam dışı uzman tabipler, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. Ancak son dönem tayini, başvuru tarihi itibariyle son (1) yılda kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
     İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
     Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
     Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.
     Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.
     Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli doluluk oranları dikkate alınarak Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile atanırlar. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.
     Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

     Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği
     Madde 21 - (Madde Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
     Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.
     Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.
     İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.
     Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.
     Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçesi ortadan kalkan personelin bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan atama gerekçesi sona eren personel eski görev yerine atanır.
     Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;
     a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,
     b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,
     c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,
     Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.
     Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.
     Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.
     Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.
     Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.
     Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.
     Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.

     Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama
     Madde 22 - (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
     (Fıkra Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyenler; Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.
     Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.

     İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması
     Madde 23 - c İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

     Hizmet Gereği Atamalar
     Madde 24 - Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;
     a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
     b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.
     (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.
     (Yeni Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.
     (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

     Yönetici Atamaları
     Madde 25 - (Fıkra Değ. R.G.: 13.04.2007/26492) İl müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir.

     Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama
     Madde 26 - (Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.
     Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.
     (Yeni Fıkra R.G.: 13.04.2007/26492) Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir.

     Yeni Açılan Tesisler
     Madde 27-
(Madde değ. R.G.: 13.04.2007/26492) Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.
     Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla O İl içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

     Madde 28 - (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.
     İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.
     Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

     Karşılıklı yer değiştirme
     Madde 29 - (Madde Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
     Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

     Müracaat sınırlamaları
     Madde 30 - (Madde Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz.
     (Yeni Fıkra R.G.: 13.04.2007/26492) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

     Gerçek dışı beyan
     Madde 31 - Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

     İstihdam Planlama Komisyonu
     Madde 32 - İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlükçe yürütülür.

     İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü
     Madde 33 - İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 nci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

     İdari iş ve işlemler
     Madde 34 - Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

     Özel nitelikler
     Madde 35 - Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

     Ek Madde 1 - (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.

     Ek Madde 2 - (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.

     Yürürlükten kaldırılan mevzuat
     Madde 36 - 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

     Geçici Madde 1 - (Değ: R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

     Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usülüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

     Geçici Madde 3 - (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.

     Geçici Madde 4 - (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.

     Yürürlük
     Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme
     Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

     GEÇİCİ MADDE 1 � (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir.

     GEÇİCİ MADDE 2 � (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir.

     GEÇİCİ MADDE 3 � (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir.

     GEÇİCİ MADDE 4 � (R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

EK 1: İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ
HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ
Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması
İller İllerin
Gelişmişlik
Sıralamasına Göre
Alacağı Ek Hizmet Puanı
1 İSTANBUL 0
2 ANKARA 10
3 İZMİR 20
4 KOCAELİ 30
5 BURSA 40
6 ESKİŞEHİR 50
7 TEKİRDAĞ 60
8 ADANA 70
9 YALOVA 80
10 ANTALYA 90
11 KIRKLARELİ 100
12 DENİZLİ 110
13 MUĞLA 120
14 BOLU 130
15 BALIKESİR 140
16 EDİRNE 150
17 İÇEL 160
18 BİLECİK 170
19 KAYSERİ 180
20 GAZİANTEP 190
21 ZONGULDAK 200
22 AYDIN 210
23 SAKARYA 220
24 ÇANAKKALE 230
25 MANİSA 240
26 KONYA 250
27 KARABÜK 260
28 ISPARTA 270
29 HATAY 280
30 UŞAK 290
31 BURDUR 300
32 SAMSUN 310
33 KIRIKKALE 320
34 NEVŞEHİR 330
35 KARAMAN 340
36 ELAZIĞ 350
37 RİZE 360
38 TRABZON 370
39 AMASYA 380
40 KÜTAHYA 390
41 MALATYA 400
42 KIRŞEHİR 410
43 ARTVİN 420
44 AFYON 430
45 DÜZCE 440
46 ÇORUM 450
47 OSMANİYE 460
48 KAHRAMANMARAŞ 470
49 NİĞDE 480
50 GİRESUN 490
51 KASTAMONU 500
52 TUNCELİ 510
53 SİVAS 520
54 KİLİS 530
55 BARTIN 540
56 AKSARAY 550
57 SİNOP 560
58 ERZİNCAN 570
59 ÇANKIRI 580
60 ERZURUM 590
61 TOKAT 600
62 ORDU 610
63 DİYARBAKIR 620
64 YOZGAT 630
65 ADIYAMAN 640
66 BAYBURT 650
67 KARS 660
68 ŞANLIURFA 670
69 IĞDIR 680
70 BATMAN 690
71 GÜMÜŞHANE 700
72 MARDİN 710
73 SİİRT 720
74 ARDAHAN 730
75 VAN 740
76 BİNGÖL 750
77 HAKKARİ 760
78 ŞIRNAK 770
79 BİTLİS 780
80 AĞRI 790
81 MUŞ 800

EK-6 (Değ. R.G.: 13.04.2007/26492)
PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİ
1. Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.
2. İl sağlık müdürü, baştabip ve bunların yardımcılarıyla başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan gibi, hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz.
3. İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, İl Sağlık Müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ana hizmet birimleri ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İstihdam Planlama Komisyonunca (İPK) onaylanır.
4. Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.
5. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, Laborant Laboratuar Teknisyeni/Teknikeri, Fizyoterapist - Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyolog - Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Diş Protez - Diş Teknisyeni/ Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.
6. Personelin İllere planlanmasında temel ilke ev halkı tespit fişi (ETF) nüfusudur. Nüfus dışında, 14. maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş yatak sayısı esastır.
7. Personel Dağılım Cetveli'nde birim bazında belirlenen personel sayısının, o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği'nde öngörülen standartları aşması ya da personelin unvan ve branşında standardın olmaması halinde Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılır.
8. Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.
9. Semt Polikliniklerine Bakanlık tarafından ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.
10. Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde yeniden PDC planlaması yapılabilir.
11. Halk Sağlığı uzmanları, öncelikle Halk Sağlığı uzmanı bulunmayan iller ile aile hekimliği uygulamasına geçilen pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek şekilde planlanır.
12. Aile hekimleri, öncelikle aile hekimliğine geçilmesi planlanan pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya birinci basamak sağlık kuruluşlarında İstihdam edilecek şekilde planlanır.
13. Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC' de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.
14. Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
a) Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),
b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,
c) Hekime başvuru sıklığı,
d) İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,
e) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,
f) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenler.
15. Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde (DÇCM) istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM / DÇCM olmayan yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri ise o ilin ağız ve diş sağlığı hasta sayısının en yoğun olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler.
16. Sağlık Ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen hekim planlaması esas olmakla birlikte, 14. maddede belirtilen değişkenlere bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek nüfuslar için de planlama yapılabilir.
17. Entegre ilçe hastanesi olan yerlerde, hizmet gereklerine göre personel istihdamı yapılır.
18. İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır. Bununla beraber, personel sayısının yetersiz olması durumlarında ebe ve hemşireler birbirlerinin yerine istihdam edilebilirler.
19. Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.
20. Anestezi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) için, odyolog - odyometri teknisyen/teknikerleri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyen/teknikerleri, ortopedi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.
21. Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri ve/veya röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, ihtiyaç halinde, anestezi ve/veya röntgen teknisyenliği alanında sertifika almış personel, istihdam edilebilir.
22. Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.
23. Acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, sayısı yeterli hale gelene kadar acil sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ya da toplum sağlık teknisyenleri istihdam edilebilir. 112 istasyonlarına ve diğer acil sağlık hizmeti sunulan yerlere acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri ataması yapıldıkça, buralarda istihdam edilmiş olan diğer personel (ebe, hemşire, toplum sağlık teknisyeni v.b.) bulundukları ilçe içinde PDC si uygun olan başka sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.
24. Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek İPK onayını takiben ilan edilir.
25. Bakanlık tarafından kabul edilmiş bir hizmet içi sertifika programından sertifika almış personel, programla ilgili yönetmelik, yönerge ya da genelge hükümlerine uygun olarak istihdam edilir. Bununla beraber, aynı konuda sertifika alan personel sayısı ilgili birimin PDC sinden fazla ise, kadrosuna uygun başka bir birimde çalıştırılır.
 
 

 
  hastaneidaresi.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=